text.skipToContent text.skipToNavigation

Doprava zdarma k více než 220 partnerům Škoda Auto.

Všeobecné obchodní podmínky ŠKODA E-shop

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, IČO: 00177041, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 332 (dále jen „Škoda Auto“ nebo „Prodávající“) a zákazníkem související s užíváním internetového obchodu Škoda E-shop dostupného na adrese http://eshop.skoda-auto.cz (dále jen „e-shop“) a zejména s prodejem zboží či nabízením zboží k prodeji na takovém e-shopu.

Kontaktní údaje Prodávajícího jsou:

Škoda Auto a.s.
se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, doručovací číslo: 29360
tel. č.: 800 600 000
e-mail: infoline@skoda-auto.cz


Zákazníkem je návštěvník internetových stránek na adrese http://eshop.skoda-auto.cz (dále jen „Zákazník“).

Zákazníkem je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, bere tím na vědomí, že se na něj vztahují pravidla VOP pro podnikatele.

Dealerem je smluvní partner Škoda Auto (dále jen, „Dealer“).

Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na adrese eshop.skoda-auto.cz, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Zákazníkem. Kopii VOP obdrží Zákazník také jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

Práva a povinnosti mezi Škoda Auto a Zákazníkem se řídí právem České republiky s výjimkou kolizních norem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.

Kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu lze uzavřít v jazyce českém a anglickém.

Nabídka v e-shopu platí do vyprodání zásob.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Objednávka, její potvrzení a uzavření kupní smlouvy

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na e-shopu. Objednávku činí Zákazník prostřednictvím e-shopu. Před učiněním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Objednávka je odesílána Zákazníkem Prodávajícímu přímo z prostředí e-shopu elektronickou cestou. Takto odeslaná objednávka je platným a závazným návrhem kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti vyžadované objednávkovým formulářem.

Odesláním objednávky Zákazník zároveň stvrzuje, že se
před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi ve znění platném a účinném v momentě vytvoření objednávky souhlasí. Ustanovení VOP se stávají nedílnou součástí kupní smlouvy.

Přijetí Zákazníkem odeslané objednávky Prodávající potvrdí na adresu elektronické pošty Zákazníka.  


Prodávající má právo odmítnout objednávku zejména v následujících případech:

(a) Zákazník v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží;

(b) zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem, nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající Zákazníka o této skutečnosti informuje;

(c) pokud objednávka obsahuje více než 4 kusy alespoň jedné zlevněné položky a zároveň Zákazník uplatňuje slevový kód;

(d) objednávky s více než jedním uplatněným slevovým kódem nebo produkty s jednotkovou cenou nižší než 1,- Kč;

(e) zboží je na e-shopu vystaveno za chybnou částku, tj. nižší než je běžně nabízeno a nejedná se o slevovou akci.

Smluvní vztah mezi Zákazníkem a Prodávajícím vzniká potvrzením objednávky, jež je Prodávajícím zaslána Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu jeho elektronické pošty. Kupní smlouva není po svém uzavření Prodávajícím archivována a není přístupná. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Opravu chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky provádí Zákazník telefonicky na infolince na čísle 800 600 000 nebo e-mailem na 
infoline@skoda-auto.cz.


2.2 Práva a povinnosti z kupní smlouvy

Zákazník je podle kupní smlouvy povinen především odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně expedičního poplatku, pokud je účtován a splnit další níže uvedené povinnosti. Prodávající je podle kupní smlouvy povinen zejména dodat objednané zboží a splnit další níže uvedené povinnosti.

(a) Kupní cena

Kupní cenou se rozumí cena uvedená u objednávaného zboží v katalogu e-shopu v okamžiku odeslání objednávky Zákazníkem. Všechny ceny v katalogu e-shopu jsou udávány v českých korunách (Kč), vždy vč. DPH.

Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu.


V případě, že je na zboží poskytována sleva, je u předmětného zboží uvedena kromě aktuálně platné kupní ceny též původní kupní cena, která je nejnižší kupní cenou, za níž bylo předmětné zboží nabízeno k prodeji na e-shopu za posledních 30 dnů před poskytnutím slevy. Tato původní kupní cena je na e-shopu typicky vyobrazena jako přeškrtnutá a představuje bázi pro výpočet zde uvedené slevy v procentech.

Je-li zboží doručováno Zákazníkovi prostřednictvím zásilkové služby a zároveň placeno při jeho převzetí, může dojít k zaokrouhlení celkové platby prováděné v hotovosti tak, že se celková částka zaokrouhlí vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu. 

Zboží vyžadující odbornou montáž může být Zákazníkovi namontováno Dealerem. Montáž není součástí ceny za zboží a částka za montáž bude účtována Zákazníkovi přímo Dealerem dle ceníku daného Dealera.

(b) Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze, záručními listy, seznamy záručních a pozáručních servisních středisek, je-li to pro daný druh zboží obvyklé. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy Zákazníka.

Prodávající doručí zboží Zákazníkovi zpravidla do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

Místem doručení a dodání zboží je adresa doručení uvedená Zákazníkem v objednávkovém formuláři nebo adresa Dealera uvedená tamtéž. Prodávající neprovádí rezervaci zboží. Při platební podmínce „platba předem“ je zboží expedováno až po připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné, pokud je účtován, na účet Prodávajícího.

(c) Zboží Prodávající dle volby Zákazníka doručuje:

(i) prostřednictvím zásilkové služby DPD CZ (dříve Geis Parcel CZ s.r.o.) IČO: 63077051, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9503;

(ii) v případech nadměrných zásilek zboží prostřednictvím zásilkové služby Geis CZ, IČO: 44567359, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 14475;

(iii) prostřednictvím České pošty (Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565);

(iv) prostřednictvím Zásilkovny (Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139387); nebo

(v) doručením k vybranému Dealerovi (servisnímu partnerovi) Škoda Auto, kterého si Zákazník zvolil v seznamu Dealerů při tvorbě objednávky.


(d) Platební podmínky

Pro platbu lze zvolit jeden z následujících způsobů (platební metody se mohou lišit podle zvoleného způsobu dopravy):

(i) platba při převzetí (dobírka);

(ii) platba předem standardním bankovním převodem;

(iii) platba on-line platební kartou;

(iv) platba on-line přímým převodem (tzv. platební tlačítko). V případě platby na bankovní účet je Zákazník povinen zaplatit příslušnou částku na účet uvedený na faktuře či jinak sdělený Prodávajícím prostřednictvím e-shopu. Částka je zaplacena Prodávajícímu v okamžiku připsání příslušné částky na takový bankovní účet.

(e) Převzetí zboží

Zákazník je povinen zboží od přepravce/Dealera řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv vad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci/Dealerovi. V případě shledání porušení či poškození doporučujeme Zákazníkovi zásilku ve vlastním zájmu odmítnout. Podpisem dodacího listu/faktury bez výhrady Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a převzetím zboží.

(f) Odstoupení od smlouvy Prodávajícím

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:

(i) v době od uzavření kupní smlouvy na zboží do okamžiku připsání kupní ceny za zboží vč. expedičního poplatku za poštovné a balné dojde k vyprodání zboží;

(ii) Zákazník nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu zboží včetně expedičního poplatku;

(iii) Zákazník jiným podstatným způsobem poruší své povinnosti z kupní smlouvy či v souvislosti s ní.


(g) Odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem, který je spotřebitel, bez uvedení důvodů 

Zákazník – spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Odstoupení od smlouvy je Zákazník – spotřebitel povinen doručit Prodávajícímu e-mailem na adresu 
infoline@skoda-auto.cz, doporučeným dopisem na adresu Škoda Auto, a. s., E-SHOP, tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav nebo prostřednictvím Dealera Škoda Auto na adrese dle volby Zákazníka (musí být partnerem e-shopu). Formulář odstoupení od smlouvy je ke stažení 
ZDE.

V případě odstoupení od smlouvy je Zákazník – spotřebitel povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy předat Dealerovi Škoda Auto na adrese dle volby Zákazníka (musí být partnerem e-shopu), nebo na vlastní náklady zaslat na adresu Škoda Auto, a. s., E-SHOP, tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav.  

Zákazník – spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu. Vrácené zboží, které bude Zákazníkem – spotřebitelem zpět zasláno na dobírku, nebude Prodávajícím převzato.

Platbu Prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží. Vráceny budou všechny platby, které Prodávající od Zákazníka – spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Zákazníkem – spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Prodávajícím nabízený). 

Prodávající je oprávněn z vracené částky odečíst poměrnou část kupní ceny odpovídající snížení hodnoty věci.

Náklady spojené s vrácením zboží hradí Zákazník.

Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Zákazník – spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud se obě strany nedohodly jinak. Zákazník je povinen uvést číslo účtu pro vrácení peněz včetně kódu a státu banky.

Dealer Škoda Auto je partnerem, který zprostředkovává vrácení zboží a provádí základní kontrolu kvantity a kvality zboží. Právo na finální rozhodnutí o uznání/neuznání odstoupení od smlouvy má Škoda Auto jakožto Prodávající.

Zákazník – spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případech uvedených v občanském zákoníku, zejména nemůže odstoupit od smlouvy:

(i) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;

(ii) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků Zákazníka - spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

(iii) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;

(iv) o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním;

(h) Práva z vadného plnění


Prodávající odpovídá, že zboží při jeho převzetí Zákazníkem nemá vady. Zejména pak, že zboží odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem, že je vhodné k účelu, pro které ho Zákazník požaduje a s nímž Prodávající souhlasil, a je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Půjde-li o vadné plnění Škoda Auto nepodstatně porušující kupní smlouvu, má Zákazník právo na 1) odstranění vady nebo na 2) přiměřenou slevu z kupní ceny; nelze-li vadu zboží odstranit bez zbytečného odkladu, může Zákazník požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené (u součásti zboží pouze této součásti).

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Zákazník změnit bez souhlasu Škoda Auto.

Poruší-li Prodávající kupní smlouvu podstatným způsobem, má Zákazník právo na:

(i) odstranění vady dodáním nového zboží nebo dodání chybějícího;

(ii) jeho opravu;

(iii) slevu z kupní ceny; nebo

(iv) odstoupení od kupní smlouvy, s tím, že spolu s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu poté musí Zákazník sdělit, jaké právo si zvolil, volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit.

Právo požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy má Zákazník - spotřebitel, pokud:

(i) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil;

(ii) pokud se vada projeví opakovaně;

(iii) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

(iv) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

Zákazník – spotřebitel může vytknout vadu zboží, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může Zákazník – spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má Zákazník – spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době.

Zákazník – podnikatel má povinnost oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

(i) Vyřízení reklamace Zákazník je povinen bezprostředně po dodání zboží prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat Prodávajícího o případných zjištěných vadách. Pokud Zákazník zjistí jakýkoliv zjevný rozdíl nebo rozpor mezi kupní smlouvou či údaji uvedenými v dodacím listě a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží informovat Prodávajícího.

Při reklamaci je Zákazník povinen postupovat takto:

(i) pokud se jedná o reklamaci dodávky (např. množstevní rozdíl mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím), Zákazník zboží reklamuje u Dealera Škoda Auto, u kterého zboží vyzvedl, nebo na infolince, tel. č. 800 600 000 (v provozu 24/7), e-mail:
 info@skoda-auto.cz;

(ii) pokud se jedná o reklamaci funkční vady zboží, Zákazník může zboží reklamovat u Dealera Škoda Auto, u kterého zboží vyzvedl, u Dealera dle volby Zákazníka (musí být partnerem e-shopu) nebo zboží zaslat s vyplněným reklamačním listem (ke stažení 
ZDE) na adresu Škoda Auto, a. s., E-SHOP, Tř. Václava Klementa 869, 293 01, Mladá Boleslav;

(iii) Zákazník se zásilkou předloží dodací list a fakturu.

Dealer ŠKODA AUTO je partnerem, který zprostředkovává reklamaci zboží a provádí základní kontrolu kvantity a kvality zboží. Právo na konečné rozhodnutí o uznání/neuznání reklamace zboží má ŠKODA AUTO.


Reklamace bude vyřízena co nejrychleji. V případě Zákazníka – spotřebitele bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodnou jinak. V případě Zákazníka – podnikatele bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu.

3. INFORMAČNÍ POVINNOST O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR) mezi Zákazníkem, který je spotřebitelem, a ŠKODA AUTO je Česká obchodní inspekce. Návrh na zahájení řízení ADR je možné podat prostřednictvím webového formuláře na internetové adrese https://adr.coi.cz/cs, poštou, případně návrh podat osobně na kontaktním místě ADR: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje Zákazníka, které jsou součástí objednávek či rezervací, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití.

Osobní údaje budou zpracovávány Škoda Auto a případně Dealerem, u kterého si Zákazník zboží přebírá, jako správci osobních údajů nebo subjekty smluvně pověřenými správcem ke zpracování osobních údajů za účelem uskutečnění plnění smlouvy se Zákazníkem a za účelem nabízení produktů a služeb značky Škoda, zjišťování spokojenosti Zákazníků, jakož i za účelem šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník má další práva blíže specifikovaná v Evropském nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679. Jejich výčet je k dispozici ZDE. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Zákazníka dobrovolné. Pokud si Zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o případných nabídkách obchodu a služeb, sdělí tuto skutečnost Škoda Auto na infolince tel. č. 800 600 000 nebo na e-mail:
 infoline@skoda-auto.cz

5. ZÁVAZNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Pro vztah mezi Škoda Auto a Zákazníkem je rozhodující znění Obchodních podmínek účinné ke dni učinění příslušné objednávky ze strany Zákazníka.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 31.05.2024